Wachi & Watanabe, CPA, Inc.
Certified Public Accountants
Contact Us


Stanley S. Wachi, CPA
Managing Director

Phone 808-536-4444 ext. 11